Svar från kommunen på medborgares önskningar och tips

22.06.2021

Här publiceras kommunens svar på kungsbackabornas tips och önskemål genom tävlingen inför Världsmiljödagen 2020 - "Dina bästa tips för en hållbar livsstil".

*

Inför förra Världsmiljödagen, år 2020, anordnade vi en tävling där man som medborgare kunde lämna in "Dina bästa tips för en hållbar livsstil". Tips och önskemål kunde också gå till Kungsbacka kommun.

Alla tips och önskemål som ni lämnat har nu nått sin giltiga förvaltning. Vissa har valt att ge ett svar på dem. Dessa följer nedan:

Tips: Våra koldioxidutsläpp måste ner till noll!

Våra koldioxidutsläpp måste ner till noll (0), om den globala uppvärmningen skall stanna av! Men, Kungsbackabor kör tillsammans 40 varv runt jorden varje dag! Det är inte hållbart.

Mitt tips till alla kungsbackabor, ta cykeln eller köp en elcykel eller åk kollektivt!

Mitt tips till kommunen: Inför gratis kollektivtrafik och fossilfria bussar inom fem år!

Mitt tips till staten, som är vi alla: Inför koldioxidskatt på alla produkter som ger fossila utsläpp, inkl. kött.

Detta skulle vår jord, vi alla och våra barnbarn tjäna på!

"Alla Epa-traktorer borde snarast lämnas till slakteriet!"

Kommentar: Hej!

I kommunens klimatstrategi är minskning av utsläpp från fossila utsläpp från transporter i fokus. I ett påbörjat arbete med FÖP och Trafikstrategi är det ett självklart mål att arbeta mot mer hållbara transporter. Kommunen arbetar redan i stor grad för ett mer attraktivt cykelvägnät och utveckling av kollektivtrafiken sker löpande gemensamt med Hallandstrafiken. Alla våra stadsbusslinjer numera drivs på el. Det är Region Halland genom Hallandstrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken och via regionskatten finansierar den så den frågan hanteras av våra regionpolitiker inte kommunen.

Tips: Kommunen: Prioritera HÅLLBAR konsumtion

Jag önskar att Kungsbacka kommun ska prioritera verkligt HÅLLBAR konsumtion och underlätta för sina invånare att konsumera på ett sätt som inte överbelastar vår planet. Detta gäller både privat konsumtion och företagande.

Exempelvis kan kommunen låta hållbara verksamheter såsom second hand-butiker och andra former av återbruk få tillgång till centrala lokaler för att öka tillgängligheten till dessa.

Då allt fler människor nu inser vikten av att ta hand om saker och material behöver stor del av konsumtion ställas om till en hållbar cirkulär produktion och konsumtion. Här kan kommunen underlätta genom att skapa en Återbruksgalleria (enligt bl.a.exempel från ReTuna i Eskilstuna: https://www.retuna.se/hem/) där det som anses vara avfall för någon individ eller företag blir resurser för någon annan. Grejer återbrukas, up-cyclas och säljs vidare i första hand, istället för att ses som skräp! Dessutom skulle detta skapa nya arbets- och affärsmöjligheter anpassade för en cirkulär ekonomi som är verkligt hållbar!

Kommentar 1: Hej!

Frågan handlar om att kommunen ska

-Upplåta centrala lokaler till återbruksverksamheter och skapa en galleria... vilket ligger lite utanför mitt område... I kommunen har vi idag samarbeten med återbruksaktörer. Besökare på våra återvinningscentraler kan lämna till exempel textilier, cyklar och andra prylar som tas omhand av återbruksaktörer vi har samarbete med.

Visst hade det varit häftigt med en återbruksgalleria! Vi på kommunen kan till exempel vara en del i att samla in saker som kan säljas, eller som kanske behöver lite omvårdnad innan de kommer till nästa ägare.

I Göteborgsregionen har vi en avfallsplan med mål som sträcker sig till 2030. Målen handlar om att vi ska minska avfallet hos invånare men också hur kommunen som organisation ska bli bättre på att minska avfall, bli bättre på återbruk och hållbara inköp.

Vår vision för Göteborgsregionen är "Det finns inget avfall" och i vårt dagliga arbete har vi fokus på att i första hand förebygga, återanvända och återvinna.

Kommentar 2: Hej!

Tretton kommuner i Göteborgsregionen har samarbetat och tagit fram gemensamma mål för avfall fram till 2030. Målen är indelade i olika områden:

  • Avfallsförebyggande: Avfallet ska minska - då minskar miljöpåverkan och kostnader.
  • Återanvändning: Allt som kan återanvändas ska återanvändas
  • Insamling & Återvinning: Avfallshantering på bästa möjliga vis
  • Användarfokus: Användare ska vara nöjda och tycka det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering
  • Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp
  • Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen

Här kan man läsa hela avfallsplanen

https://www.kungsbacka.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/dokument/avfall-och-atervinning/avfallsplan-kf-20-12-08--172.pdf

Vi samarbetar med återbruksaktörer genom att det är möjligt att lämna saker till dem på våra återvinningscentraler.

Jag kan tyvärr inte svara på frågan om att ge plats till återbruksaktörer i centrala staden.

Tips: Fler jobb/volontärer till att plocka skräp
Jag hade önskat att kommunen avsätter mer jobb/volontärer till att plocka skräp utmed landsvägarna. Det slängs mycket skräp just efter dessa vägar. Samt skräp som flyger runt med vinden vid återvinningsstationerna/containrarna.

Tack på förhand!

Kommentar: Helen Wigert - när det gäller skräp längs med landsvägarna är det inte någon prioritet då det är mycket trafik och ofta höga hastigheter vilket utgör en fara.

På återvinningsstationerna är det FTI (Förpackning- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för städning och man kan vända sig till dem om det är skräpigt.

Vi tar självklart med oss synpunkterna.

Tips: Sänk de föråldrade gränsvärdena för mikrovågsstrålningen i våra trådlösa nätverk
Sänk de föråldrade gränsvärdena för mikrovågsstrålningen i våra trådlösa nätverk, de skyddar oss inte mot skador och ohälsosymptom och skadar allt levande på sikt, människor, djur och natur. Lyssna på 3 min videoappellen till UN och WHO från 252 vetenskapsmän från 42 länder som kräver en reglering av de föråldrade gränsvärdena för den befintliga mikrovågsstrålningen i våra trådlösa nätverk, de skyddar oss inte. Dvs drastiskt sänkta gränsvärden.

Detta är FÖRE utrullningen av 5G mycket höga frekvenser sk millimetervågor. Vår tids största miljö och hälsoskandal!
https://vimeo.com/123468632?fbclid=IwAR2hGFfxYUCsckG9VueHPyuN_mRbCtYBCyy1zOf5lGgX9zt1iyCe3UN7jx4

Här kan ni läsa appellen: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Kommentar:
Enligt våra centrala myndigheter Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Folkhälsomyndigheten finns det inga säkerställda hälsorisker med radiovågor så länge rikt- och referensvärden inte överskrids. Referensvärdena är lågt satta med bred marginal. SSM:s vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält utvärderar de vetenskapliga studier som presenteras i ämnet årligen och inga nya säkerställda hälsorisker har framkommit i de studier som är av tillräckligt god kvalité.

Tips: Mitt tips till en hållbar miljö för människor, djur (främst bin o insekter) o natur
Mitt tips till en hållbar miljö för människor, djur (främst bin o insekter) o natur är att kommunen snarast börjar mäta den extremt höga o samlade strålningsnivån från både 2G, 3G o numera även 4G+ o 5G basstationer o master. Mät vid skolor, lekplatser, parker o parkeringar samt bostadsområden! Ni finner att strålningsvärdena ligger skyhögt över gränsvärdena med svåra konsekvenser för vår hälsa bl a oreparabla DNA skador o manlig sterilitet. Samt stoppa 5G tills det är bevisat utom allt tvivel att denna helt nya antennteknik är säker för människan! (Det har industrin EJ gjort o kommer EJ att göra nämligen, de bara mäter på det MINST farliga värdet som är hetta på kroppen.)

Kommentar:
Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar tyder på att nuvarande exponeringsnivåer på allmänna platser i svenska städer typiskt är runt en tusendel av gällande referensvärden och sällan över en procent. Mindre orter och glesbygd har ytterligare lägre nivåer.

Om ett nytt tekniksystem, som 5G, införs utan att något gammalt tas bort så kommer exponeringsnivåerna öka. Enligt information från branschen kommer 5G-tekniken dock inte att ge någon avsevärt förhöjd exponeringsnivå, vilket generellt innebär fortsatt goda marginaler till gällande referensvärdesnivåer.

5G använder liksom tidigare generationer mobiltelefonisystem radiovågor för att överföra information trådlöst. Det finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågor så länge referensvärdena inte överskrids. Referensvärdena baseras på rekommendationer från EU-kommissionen och framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSMFS 2008:18) allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

Tidigare generationers mobilbasstationer sänder radiovågor i alla riktningar oavsett var mottagaren befinner sig. 5G-tekniken använder istället adaptiva lober, vilket innebär att radiovågorna riktas för att minimera den totala sändarstyrkan. Tekniken förväntas öka exponeringsvariationen samtidigt som medelexponeringen begränsas.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd pekar på observationer av biologisk påverkan i djurstudier på exponeringsnivåer även under gällande referensvärden. I första hand handlar det om observationer av ökad oxidativ stress. Indikationer på svag kognitiv påverkan har också rapporterats i några studier. Dessa observationer behöver fortsatt analyseras och eventuell hälsopåverkan utredas. Observationerna utgör, tillsammans med en generell osäkerhet vid införande av ny teknik, skäl till försiktighet vilket i det här fallet hanteras av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens försiktighetsprincip.

När det gäller påverkan på bin och insekter har en amerikansk studie visat att den omfattande kollapsen av bisamhällen runtom i världen inte orsakades av strålning utan av ett virus i kombination med svampangrepp.

5G-tekniken använder initialt frekvenser som angränsar till det hittills använda frekvensområdet, varför relevansen i den hittills publicerade forskningen är hög. För de framtida, något högre frekvenser, som 5G-tekniken också planeras för, är kunskapsunderlaget begränsat när det gäller studier på icke-termiska biologiska effekter samt underlag från epidemiologiska studier. Det finns dock inte någon känd mekanism som tyder på att radiovågor med högre frekvens skulle öka riskerna. Radiovågor med högre frekvens innebär ett kortare inträngningsdjup i kroppen, vilket medför att radiovågorna absorberas mer ytligt.

Baserat på ovan nämnda expertinstansers sammanställningar finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågsexponering så länge radiovågornas styrka underskrider gällande referensvärdesnivåer.

Kungsbacka kommun har möjlighet att begära in uppgifter från teleoperatören för att säkerställa att det som sänds ut från en mobilmast inte innebär olägenhet för människors hälsa. Vi har även möjlighet att begära att få ta del av riskbedömning enligt egenkontrollen hos operatören. Verksamhetsutövaren ska kunna visa vad den totala exponeringen ger i förhållande till gällande referensvärden.

Tips: Strålningen är förödande
Jag kämpar dagligen för att upplysa befolkningen om den värsta folkhälsoskandalen någonsin i historien om man ser till antalet drabbade. Strålningen är förödande särskilt för barnen som skadas svårt neurologiskt psykologiskt emotionellt och intellektuellt.

Kommentar:
Det finns enligt SSM inga vetenskapliga belägg för att radiovågor skulle ge negativa effekter neurologiskt eller påverka allmänt välbefinnande hos människor.

Elektromagnetiska fält har klassats som möjligen cancerframkallande för människan (Grupp 2B).

Exempel på orsakssamband: Cancer har av WHO kopplats till avsaknad av fysisk aktivitet. Alltså, om användningen av informationstekniken leder till starkt minskad fysisk aktivitet medför detta en ökad cancerrisk. Däremot finns ingen bevisad koppling mellan radiovågsexponering och cancerrisker. Svag kognitiv påverkan har i några studier kopplats till radiovågsexponering, för att bättre kunna bedöma om det föreligger ett verkligt orsakssamband behöver dock ytterligare forskning genomföras.

Hänvisar även till följande länkar om man vill läsa vidare:
Elektromagnetiska fält - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) från 2020

Kraft- och radiofrekventa elektromagnetiska fält - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) från 2021

Ett tips till kommunen: Ta bort lupinerna i rondellrabatterna - de är invasiva och tränger bort andra blommor så att mångfalden minskas - och så ängsblommor istället! Anlägg några rondellrabatter med enbart ängsblommor. Det främjar mångfalden, ger mat åt våra insekter och sparar resurser eftersom de återkommer år efter år. Låt inte Kungsbacka bli en steril grön öken utan anlägg små "öar" med blommor som vallmo, blåklocka och prästkrage istället för att enbart så gräsmattor på allmänna ytor, i bostadsområden och utanför äldreboenden och servicehus!

Kommentar: Hej!
Vi har inga planteringar med lupiner. Det finns flera blommor såsom riddarsporre och gyllenlack som liknar och det är nog dem du sett.

När det gäller sommarblommor har vi olika teman olika år och årets tema är mormors trädgård. Rondellen i södra Hammerö har ängsblomstema. Alla sommarblommor är bra för våra pollinerare, inte bara de vilda.

Vi anlägger fler och fler ängsytor i Kungsbacka och nu har det börjat synas på allt fler platser.

Vi har ett pågående projekt där vi planterar också vid förskolor och vård- och omsorgsboenden både ängsblommor och perenna planteringar, vi kallar dem fjärilsrestauranger. Projektet har fått ta paus under corona men vi hoppas får dra igång igen 2022.

När det gäller bostadsområden är det bostadsbolagen som äger och sköter marken så det får bli deras ansvar att gynna den biologiska mångfalden på sina ytor.

Tips: Sluta klipp alla vägrenar 
Hej! Jag tycker kommunen skall sluta klippa alla vägrenar. Har läst att det ökar binas och insekternas möjligheter enormt mycket.

Kommentar: Hej!
Vi anlägger allt fler ängsytor i Kungsbacka, ofta i vägrenar och svackdiken och vår önskan är att det nu har börjat synas. I Kungsbacka finns många gräsytor som tillhör kommunen, och dessa kan vi påverka, men det finns också stora ytor som ägs och sköts av till exempel bostadsbolag och Trafikverket.

På kommunen jobbar vi också efter en plan att, där det är möjligt, ställa om kortklippta gräsytor till äng. Det tar ungefär 7 år att få in örter i gräset så det blir blomrikt. Det beror till största del på att vi har väldigt lerig mark i Kungsbacka vilket gör att det är för näringsrikt för att de blommor vi vill ska komma, ska trivas.

Många av de platser där vi gärna vill ha äng växer det dessutom vass och vi har inget annat val än att fortsätta klippa kort för att hålla undan den.
Mvh Solveig Larsen Gunnarsson

Tips: Till kommunen och till Dig: Kolonilotter, solceller m.m, handdisk och dusch Kolonilotter på alla innergårdar. Alla offentliga buskar får bara bära ätliga bär.

Kommentar:
Hej!

Alla växter vi planterar och sköter om har någon form av frukt, nöt, kotte eller bär. Långt ifrån alla är ätliga för oss människor, då skulle vi få ett alldeles för smalt utbud av växter, vilket inte gynnar den biologiska mångfalden. Mycket som inte är ätligt för oss är fin mat för våra vilda djur.

Vi är noga med att inte plantera in giftiga växter. Vi har på senare år planterat in fler inhemska arter och fruktbärande träd och buskar för oss människor. Vårt mål är att varje större park ska kunna bjuda på något ätbart i framtiden.