Tipspromenad för vuxna 2020

10.06.2020

På Världsmiljödagen, fredag den 5 juni, genomfördes bland annat tipspromenad i Badhusparken. Här ser du frågorna, vinnarna och de rätta svaren. 


Om VÄRLDSMILJÖDAGEN 

Sedan 1972 firar FN Världsmiljödagen den 5 juni varje år över hela världen.

FRÅGA 1: Varför vill FN att vi firar Världsmiljödagen?

l. För att fler människor skall upptäcka världens och sitt lands rika natur med alla dess resurser.

X. För att få alla människor att stoppa all nedskräpning i hav, luft och på land.

2. För att skapa medvetenhet och handling kring frågor om miljöhot och klimatförändringar.


Om AGENDA 2030 och DE GLOBALA MÅLEN 

FN:smedlemsländer enades 2015 om 17 globala mål för mänskligheten. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 2030 skall minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande åren. För att uppnå målen krävs att regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

FRÅGA 2: Men vem är ansvarig för genomförandet av de 17 globala målen, FN:s Agenda 2030, i Sverige?

l. Regeringen och de lokala kommunerna.

X. Svenska FN-förbundet och de lokala FN-föreningarna.

2. Naturskyddsföreningen i Sverige och de lokala avdelningarna i varje kommun.


Om BIOLOGISK MÅNGFALD 

Ekosystem och biologisk mångfald är nr 15 i de globala målen. Med biologisk mångfald menas variationsrikedomen av livsformer på land eller i vatten och innefattar allt ifrån djur och växter till svampar och mikroorganismer. Det finns nu minst 8 miljoner växt- och djurarter på vår jord.


FRÅGA 3: Varför är det så viktigt att bevara den biologiska mångfalden?

l. Många djur- och växtarter är sällsynta och bidrar på olika sätt till världens och livets skönhet och rikedom.

X. Många djur- och växtarter är väldigt näringsrika och kan användas till livsmedel och framtagandet av viktiga mediciner.

2. Djur- och växtarter bildar tillsammans med luft, vatten, jord och alla grundämnen ett s.k. ekosystem som vi människor är helt beroende av.


Om POLLINERING 

Pollinering bidrar till ett fungerande ekosystem som behövs för biologisk mångfald. Den ger ökad skörd av frukt, bär, frön, vissa grönsaker och många andra grödor.


FRÅGA 4: Hur många procent av våra livsmedel är beroende av djurs pollinering?

l. 25%

X. 50%

2. 75%


Om DEN SJÄTTE MASSUTROTNINGEN

 Enligt forskare pågår nu den sjätte massutrotningen av djur- och växtarter och det sker i vår tid med en hastighet som är 10-100ggr högre än vad som varit normalt tidigare i historien.


FRÅGA 5: Hur många djur- och växtarter riskerar att utrotas inom nästa årtionde enligt FN:s senaste vetenskapliga rapport (IPBES) 2019?

l. 1 miljon

X. Flera tusen

2. Upp emot tusen.


Om FÖRLUST AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH ARTERS UTDÖENDE


FRÅGA 6: Vad är huvudorsaken till förlusten av biologisk mångfald?

l. Virussjukdomar

X. Människans sätt att producera och konsumera.

2. Klimatförändringen


Om HÅLLBAR UTVECKLING 

1987 beskrev den s.k. Brundtland-komissionen hållbar utveckling ("sustainable development") som "en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov". FN talar sedan dess om tre grundläggande faktorer/områden som behöver beaktas för att bygga ett hållbart samhälle.


FRÅGA 7: Vilka är dessa tre grundläggande faktorer/områden?

l. standard, utbildning och hälsovård 

X. ekonomiska, sociala och ekologiska

2. tillväxt, teknik och miljökrav


Om VÅRA KOLDIOXIDUTSLÄPP

 Våra koldioxidutsläpp måste upphöra helt för att stoppa den globala uppvärmningen som leder till klimatförändringar med alla dess farliga konsekvenser för ekosystem och biologisk mångfald, väderkatastrofer som tvingar människor på flykt m.m. Forskare beräknar att det måste senast ske till 2050. Medelsvensken släpper idag ut ca 9 ton koldioxid per år.


FRÅGA 8: Hur många ton koldioxid per person (som världsmedborgare) får vi max släppa ut ca 2030 om klimatförändringen ska hållas under 2 grader?

l. 5-6 ton

x. 1-2 ton

2. 3-4 ton


Om EKOLOGISKA FOTAVTRYCK

 S.k. "ekologiska fotavtryck" är forskares beräkningar av hur mycket av jordens resurser som vår (människans) produktion och konsumtion tar i anspråk. Vi svenskar har ett genomsnittligt fotavtryck på 6,6 hektar och är med bland det dussintal länder i världen som gör störst fotavtryck per person!


FRÅGA 9: Hur många jordklot skulle vi behöva om alla människor i världen hade lika stort ekologiskt fotavtryck som vi svenskar?

l. 2,4 jordklot

X. 3,2 jordklot

2. 4,2 jordklot


Om CIRKULENTER

 I naturen går ingenting till spillo. Allt material ingår i ett kretslopp. Det som är avfall för någon, är en resurs för någon annan. Man kan kalla det cirkulär ekonomi. (ekonomi betyder eg. "hushållning")


FRÅGA 10: Några menar att vi borde lära av naturen, framtidens konsumenter måste bli "cirkulenter" - Vad menar de med det?

l. Att inte producera eller konsumera samma saker på samma ställe hela tiden, utan göra allt i ett kretslopp.

X. Att inte vara främst en ägare, utan en användare i en pryls livscykel och att se behov och funktion framför begär.

2. Att aldrig äga någonting själv, utan låta allting cirkulera efter behov i hyreshuset eller villakvarteret.


UTSLAGSFRÅGA

Hur många bönor är det i burken?


Priserna i vuxentipspromenaden var en av följande böcker till fem olika vinnare


Vi fick in flera svar med många rätt och det var jämnt i resultatlistan mellan flera deltagare. Utslagsfrågan blev avgörande för flera av bidragen. 

Vinnarna är

Per Hellstrand - outstanding med alla rätt.

sign. U - 9 rätt.

Felicia Sövgren - 8 rätt.

Olle Gillmor - 8 rätt.

Monica Kristiansson - 8 rätt.

 


DE RÄTTA SVAREN

  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 2
  5. 1
  6. X
  7. X
  8. X
  9. 2
  10. X